Utazási feltételek

Utazási feltételek

a GEOTOURS Kft. Utazási Iroda által szervezett utazásokhoz, egyénileg vagy csoportosan történõ utazás, csomagtúrák, csak repülőjegy vagy szálláshely foglalása esetén.

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvényben, és az utazási szerződésről szóló 281/2008 (XI..28) Korm. sz. rendeletben foglaltaknak megfelelően a Geotours Kft. (továbbiakban Utazásszervező) az alábbiakban teszi közzé általános utazási feltételeit. Az alábbi tájékoztató az utazási szerződés részét képezik. Az utazási szerződésre, az utazásra jogosító okmányokban, a részvételi díj megfizetését igazoló számlában, valamint a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az utazásszervező és- közvetítő tevékenységről szóló 213/1996 (XII.23.), Korm. Rendeletben és a Ptk. 1959. évi IV. törvény 415-416. paragrafusaiban foglaltakat kell alkalmazni.

____________________________________________

A GEOTOURS Kft. Utazási Iroda adatai:

Székhely / levelezési cím:  H-11145 Budapest, Írottkő utca 14.

Telephely:                         H-1075 Budapest, Madách Imre út 12.

Telefon: +36-70/947-7740.

Adószám: 13931173-2-41

____________________________________________

A GEOTOURS Kft. nyilvántartó bíróság a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság

1051 Budapest, Nádor utca 28.

Tel: +361354-4800. Fax: +361311-1216.  E-mail cím: fovaros@iroda.e-cegjegyzek.hu Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Cégjegyzékszám:  01-09-880473

____________________________________________

Számlatulajdonos:  Geotours Kft.

Bankszámlaszám: Raiffeisen Bank 12010556-01488937-00100009

____________________________________________

Az utazásszervezőt engedélyező ill. hatósági nyilvántartást vezető hatóság neve, elérhetősége:

Magyar Kereskedelmi Engedélyező Hivatal

  1. Budapest, Németvölgyi út 37-39.

Levélcím: 1534. Budapest, BKKOP pf. 919.

Tel.: +3614585537, fax.: +3614585847., internet: www.mkeh.gov.hu

MKEH engedélyszám: U-000856

_____________________________________________

Vagyoni biztosíték: EURÓPAI UTAZÁSI BIZTOSÍTÓ ZRT.

Elérhetőség: EURÓPAI UTAZÁSI BIZTOSÍTÓ ZRT., 1132 Budapest, Váci út 36-38., Tel: +361 4523313

Kötvényszám: 29334-KE-01/2016.

A vagyoni biztosíték a NEMZETKÖZI UTAZÁSSZERVEZÉS –sel kapcsolatos tevékenységet hivatott fedezni.

1.) Az utazási szerződés megkötése

1.1. Az utazási szerződés érvényesen akkor jön létre, ha az utazásszervező és az utas között írásban megkötésre kerül, az utazásszervező a szerződés egy példányát az utasnak átadta és az utas a lefoglalt utazásra 40% díjelőleget megfizet.

1.2. Ha nem az utas, hanem részére egy 3. személy foglalja le az utat, az utazásszervező nem köteles megvizsgálni, hogy a 3. személy jogszerűen képviseli-e az utast. Ez esetben a 3. személyt az utas képviselőjének kell tekinteni, és az utazási szerződés szerint az utazás megkezdéséig az utast terhelő kötelezettségek az utas javára szerződést kötő 3. személyt terhelik.

2.) Szolgáltatások, részvételi díj

2.1. Az utazásszervező a katalógusban vagy az utazási ajánlatban található, az utas által lefoglalt utazásról szóló leírásban és az utazási szerződésben felsorolt szolgáltatásokat köteles személyesen vagy közvetítő útján nyújtani. Az utazásszervező jogosult az előző mondatban felsorolt okmányokban körülírt idegenforgalmi szolgáltatásoknak teljesen megfelelő szolgáltatást nyújtani.

2.2. Az utas a részvételi díj teljes összegét az utazás megkezdése előtt 35 nappal (apartman foglalása esetén 45 nappal) köteles számla vagy nyugta ellenében megfizetni. Amennyiben az utas befizetését az aktuális időpontban nem teljesítette, az utazási szerződéstől az utazásszervező egyoldalúan elállhat, és a 4.3. illetve 4.4. pontokban foglaltakat érvényesíteni. Az utazás megkezdését megelőző 35 napon (apartman 45 napon) belül történő foglalás (szerződéskötés) esetén a teljes részvételi díj a foglaláskor esedékes. A teljes részvételi díj megfizetésekor az utazásszervező köteles az utast az utazási dokumentumok átadásáról tájékoztatni.

2.3. Az utazásszervező az utazási dokumentumokat köteles legkésőbb az utazás megkezdésekor az utasnak átadni.

3.) Szolgáltatás- és díjváltozások

3.1. Az utazásszervező köteles a 2.1. pontban leírt szolgáltatások és részvételi díj megváltozásáról az utast haladéktalanul írásban, az indokok egyidejű közlésével értesíteni.

3.2. Amennyiben a szolgáltatások megváltozása lényeges mértékû, és az utas az utazást a megváltozott szolgáltatásokkal nem kívánja igénybe venni, úgy a szerzõdéstõl elállhat és

a.) az eredetivel azonos értékû helyettesítõ szolgáltatásra tarthat igényt, ha erre az utazásszervezõnek lehetõsége van, vagy

b.) követelheti a teljes befizetett díj azonnali visszafizetését.

Ha a helyettesítõ szolgáltatás magasabb értékû, a díjkülönbözet az utast terheli, ha alacsonyabb értékû, az utazásszervezõ köteles az utasnak a díjkülönbözetet megtéríteni.

3.3. Az utazásszervezõ jogosult a részvételi díjat az utazási szolgáltatásokat közvetlenül vagy közvetetten érintõ bel- vagy külföldi hatóság által megállapított vagy jóváhagyott árváltozás, fuvardíjváltozás, adókban vagy más állami befizetésekben bekövetkezett változás, valamint a valuta/devizaárfolyam változása miatt felemelni.

3.4. Az  GEOTOURS Utazási Iroda nem köteles a részvételi díjat leszállítani, ha az utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából vagy érdekkörében felmerült okból nem vett igénybe.

4.) Az utas szerződéstől való elállási és módosítási joga

4.1. Az utasnak joga van az utazási szerződéstől az utazás megkezdése előtt bármikor lemondási díj megfizetése ellenében elállni. Az utas köteles az elállást írásban (levél, távirat, telefax, e-mail) az utazásszervezővel az utazás részvételi számára hivatkozva közölni. Az elállási nyilatkozat csak akkor válik hatályossá, ha arról a címzett tudomást szerzett. Elállásnak számít az is, ha az utas az utazást előzetes nyilatkozattétel nélkül (no show) nem kezdi meg. Ilyen esetekben az utazás kezdetének időpontja tekintendő elállási időpontnak.

4.2. Amennyiben az utas nem az utazási szolgáltatások lényeges megváltozása (3.2. pont) vagy 10%-ot meghaladó részvételi díjemelés miatt áll el az utazási szerződéstől, köteles az utazásszervező költségeit az alábbiak szerint megtéríteni:

4.3. Felmerülő költségek (a megrendelés lemondásakor) szálláshelyek esetében

az utazás kezdete előtt:

  1. napig a részvételi díj 10%-a

  44-36 nappal a részvételi díj 50%-a

  35 napon belül valamint az utazás meg nem kezdése esetén (no show) a részvételi díj 100%-a

4.4. Felmerülõ költségek (a megrendelés lemondásakor) szállodák esetében az utazás kezdete elõtt:

  1. napon belül a részvételi díj 100%-a

az utazás meg nem kezdése esetén (no show) 100%-a

Fenti feltételeket az utazási szolgáltatásokra vonatkozó konkrét megrendelő felülírhatja, amennyiben a személyre szabott utazási ajánlat ezt megköveteli. Ebben az esetben a megrendelő feltételei érvényesek. A megrendelőben nem érintett kérdésekben jelen feltételek érvényesek.

4.5. Amennyiben az utas a lemondás időpontjában egy pótrésztvevőt hoz, akire az utazási szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit átruházza (214/1196.Korm.r.,9.§.), ezt írásban az utazásszervezővel közli, és ezt a pótrésztvevő írásban elfogadja, akkor a lemondási díj helyett csak 6.500,-Ft módosítási díjat köteles fizetni. Módosítási lehetőséggel csak akkor lehet élni, amennyiben az adott ügylet módosítási feltételei ezt megengedik.

4.6. Az utas az utazási szerzõdés szerinti foglalásának módosítását bármikor kezdeményezheti. Az utazás megkezdése elõtti 35. napig szállodában, illetve 45. napig apartmanban és nyaralóban módosításért, névváltoztatásért, az utólagos különleges kívánságért, valamint a foglalás kiegészítéséért, mint gyermekágy, háziállat stb. az utazásszervezõ 6.500,-Ft módosítási díjat (költségtérítés) számol fel. A módosítási lehetőséget a konkrét megrendelő / ügylet felülírhatja.

Az utazás megkezdése előtt 35 napon belül szállodafoglalásnál és 45 napon belül apartman- ill. nyaralóbérlés esetén a foglalás módosítása a szerződéstõl való elállásnak és új foglalásnak minősül. A lemondási díjak a 4.3. és 4.4. pontokban vannak részletezve.

5.) Kármentési kötelezettség, kártérítés, reklamáció

5.1. A szolgáltatás nem az utazási szerződésben foglaltaknak megfelelő, hibás, hiányos vagy elégtelen teljesítése esetében az utas kötelessége az eltérést vagy hiányt az utazásszervező helyi megbízottjának vagy képviselőjének illetve a helyi szolgáltatónak haladéktalanul jelentenie, akinek a bejelentést jegyzőkönyvbe kell foglalnia, ennek egy példányát az utasnak átadnia és erről az utazásszervezőt tájékoztatnia, továbbá a szükséges intézkedéseket nyomban megtennie.

Amennyiben az utas a fent említett jelentést elmulasztja, akkor a kártérítési igénye csökkenhet, vagy megszűnhet. Az utazásszervező helyi megbízottja, képviselője vagy szolgáltatója csak a tények megállapítására jogosult, arra nem, hogy a kárigényt felmérje.

5.2. Hibás teljesítés esetén az utas szavatossági igényét érvényesítheti. Az utas szavatossági igénye elsősorban kijavítás iránti igény. Amennyiben a hibás teljesítést a helyszínen nem sikerült kijavítani, akkor az utas köteles az utazás befejezésekor az utazásszervezőnél írásban reklamálni,hazaérkezéstől számított 15 napon belül.

5.3. A kártérítés nem vonatkozik az utas poggyászának elveszéséből, megsérüléséből eredő károkra.

5.4. Az utas által az utazási szerződés teljesítése során harmadik személynek okozott károkért az utas felel.

5.5. Az utas a hibás teljesítésből fakadó igényeire egyebekben a 214/1996 Korm.r. rendelkezéseiben foglaltak az irányadók.

6.) Az utazásszervező elállása az utazási szerződéstől

6.1. Az utazásszervező az alábbi esetekben állhat el az utazási szerződéstől:

6.1.1. Csoportos utazás esetén az utazás megkezdését megelõzõ 15. napig, ha az utazáshoz szükséges legkisebb utaslétszám nem gyûlik össze, vagy ha a szerzõdéskötés után más olyan lényeges körülmény merül fel, amely miatt az utazás teljesítése a gazdaságosság határait - minden észszerû lehetõséget kimerítve - meghaladja.

6.1.2. Bármely idõpontban, ha az utazás teljesítését a szerzõdéskötéskor elõre nem látható, elháríthatatlan és rendkívüli körülmények és események (vis maior) akadályozzák, veszélyeztetik, vagy korlátozzák.

6.1.3. Az utazás megkezdése után, az utas szerzõdésszegõ magatartása miatt, valamint ha az utas az utazási szolgáltatások nyújtását tartósan vagy ismételten zavarja vagy utastársaival ill. harmadik személyekkel szemben az együtttartózkodás követelményeivel ellentétes, botrányos magatartást tanúsít, és ettõl kérés, majd figyelmeztetés után sem tartózkodik.

6.2. Az utazásszervezõ elállása esetén (kivéve 6.1.3. pontban foglaltak esetén) köteles az utasnak másik, a szerzõdésnek megfelelõ, vagy ahhoz hasonló utazást felajánlani. Amennyiben az utas a felajánlott szolgáltatást nem fogadja el, akkor az utazásszervezõ köteles az utas által megfizetett részvételi díjat illetve díjelõleget teljes egészében visszafizetni.

6.3. Ha az utazásszervező elállására a 6.1.2. pontban meghatározott okból, az utazás teljesítése során kerül sor, köteles az utas biztonságos hazatérése érdekében szükséges minden intézkedést megtenni.

7.) Szerződési pontok hatályon kívül helyezése

Az utazási szerződés egyes pontjainak hatályon kívül helyezése nem vonja maga után a teljes utazási szerződés hatályon kívül helyezését.

Ugyanez vonatkozik az Utazási Feltételekre is, valamint azokra a - az utazási szerződésben foglalt - szolgáltatásokra, amelyek a katalógusban leírt szolgáltatások körén kívül esnek. Ezek a szolgáltatások csak akkor képezik a szerződés tárgyát, ha az utazásszervező által írásban vissza lettek igazolva.

8.) Útlevél-, vízum-, vám-, deviza- és közegészségügyi rendelkezések

E rendelkezések betartásáért az utas felel. Az utazásszervező köteles az utazási szerződés megkötése során ezekre, valamint ezek változására az utas figyelmét felhívni. Ha az utas a rendelkezések be nem tartása miatt nem tud az utazáson részt venni, és ezáltal kizárja, hogy az utazásszervező a szerződésben vállalt szolgáltatásokat irányában teljesítse, úgy az utazásszervező a 4.3. ill. 4.4. pontokban foglalt lemondási díjakat érvényesíti.

9.) Biztosítás

Az utazásszervező köteles az utast az utazási biztosítás megkötésének lehetőségeiről megfelelően tájékoztatni, különös tekintettel az utazási biztosítás által fedezett kockázatokról és a biztosítási díjakról.

10.) Jogviták

A vitás kérdéseket a szerződő felek igyekeznek peren kívül rendezni.

A szerződő felek a Budai Központi Kerületi Bíróság, kizárólagos illetékességében állapodnak meg.

 

Ne maradjon le a legjobb élményekról,
Iratkozzon fel a hírlevelünkre!

További oldalaink

Maldiv-szigetek

Örök nyár és távoli nyugalom

Irány a weboldalra

Dubai hotelek

A csodálatos Egyesült Arab Emirátusok

Irány a weboldalra

Karib-szigetek

A világ egyik legcsodálatosabb helye.

Irány a weboldalra

Mauritius

Amikor egy álom valóra válik

Irány a weboldalra

Geotours Utazási Iroda